London Parks Gardens
« Previous
Next »

Fitzroy Square Gardens

CamdenFitzroy Square Gardens, 'View' by Naomi Blake, July 2002. Photo: S Williams